Pròrroga dels ERTO i mesures extraordinàries

29/09/2021

Us informem que avui 29 de setembre s’ha publicat el BOE amb el Real Decret-Llei 18/2021, amb les mesures urgents per la protecció del treball, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball.

 

En aquest BOE s’especifica com es prorroguen els ERTO i les prestacions extraordinàries vigents a data d’avui.

 

 

 

PRÒRROGA ERTO:

 

 • Els ERTO vigents fins a 30 de setembre es prorroguen de forma automàtica fins el dia 31 d’octubre de 2021 amb les mateixes condicions.

 

 • Les empreses que vulguin prorrogar els expedients més enllà del 31 d’octubre, i fins el 28 de febrer de 2022, hauran de presentar una sol·licitud davant l’autoritat laboral entre el dia 1 i el 15 d’octubre. Les sol·licituds presentades fora de termini no seran acceptades i l’ERTO es donarà per finalitzat el 31 d’octubre.

 

 • Les exoneracions aplicables als ERTO que es prorroguin aniran vinculades a les accions formatives que apliqui l’empresa a aquells treballadors que es troben afectats per una reducció de jornada o suspensió del contracte de treball.

 

 

 • ACCIONS FORMATIVES:

 

 • Per obtenir un exoneració més elevada en les quotes de la Segureta Social, les empreses hauran de desenvolupar accions formatives per cada una de les persones afectades per l’ERTO entre l’1 de novembre de 2021 i el 28 de febrer de 2022.

 

 • Aquestes accions tindran com objectiu millorar les competències professionals dels treballadors. Es prioritzarà el desenvolupament d’accions formatives dirigides a atendre les necessitats formatives reals de les empreses i dels treballadors incloent les vinculades a adquirir competències digitals, i aquelles que permetin qualificar les persones treballadors, encara que no tinguin relació directe amb l’activitat que desenvolupa l’empesa.

 

 • El termini per presentar les accions formatives finalitzarà el 30 de juny de 2022.

 

 • Les hores que s’hauran de realitzar de formació són:
  • Empreses de 10 a 49 treballadors: 30 hores.
  • Empreses de més de 50 treballadors: 40 hores.

 

 • Aquestes accions formatives s’han de dur a terme durant l’aplicació de reducció de jornada o suspensió de treball. En tot cas, s’hauran de respectar els descansos legalment establerts i el dret a la conciliació de la vida laboral, personal i familiar.

 

 • Es comprovarà que les empreses han fet accions formatives i en cas de que no sigui així i s’hagin aplicat les exoneracions, s’iniciaran expedients sancionadors.

 

 • Les empreses que desenvolupin accions formatives tindran dret a un increment del crèdit pel finançament d’accions en l’àmbit de la formació programada:
  • Empreses de 1 a 9 treballadors: 425,00 € per persona
  • Empreses de 10 a 40 treballadors: 400€ per persona
  • Empreses de més de 50 treballadors: 320€ per persona.

 

 • EXONERACIONS:

 

 • Les exoneracions a partir del 1 de novembre per les empreses que tinguin vigent un expedient de regulació per limitació, per força major o per cadena de valor, seran:
  • Empreses de més de 10 treballadors d’alta a 29 de febrer de 2020:
   • El 40% en aquelles empreses que no desenvolupin accions formatives.
   • El 80% en aquelles empreses que desenvolupin accions formatives.

 

 • Empreses de menys de 10 treballadors d’alta a 29 de febrer de 2020:
  • El 50% en aquelles empreses que no desenvolupin accions formatives.
  • El 80% en aquelles empreses que desenvolupin accions formatives.

 

 

 

PRÒRROGA DE MESURES DE PROTECCIÓ DE FIXES DISCONTINUS:

 

Podran accedir a la prestació extraordinària regulada a l’article 9.1 del Reial Decret-llei 30/2020, de 29 de setembre, les persones que tinguin un contracte fix discontinu i aquelles amb un contracte a temps parcial que realitzin treballs fixes i períodes que es repeteixen en dates certes que hagin estat incloses, durant tot o part del període d’activitat del 2021, per un expedient de regulació temporal de treball. Quan aquests treballadors deixin d’estar afectat per l’Erto per arribar a la data en què s’hauria finalitzat el període d’activitat, o quan efectivament acabi el període d’activitat.

 

També podran accedir aquesta prestació, aquells treballadors fixes discontinus que sense haver estat afectades per un expedient de regulació temporal durant la seva última campanya, veuen interrompuda la seva activitat amb situació legal de desocupació, encara que tinguin dret a la prestació contributiva.

 

I finalment, també podran accedir aquells treballadors fixes discontinus que esgotin la prestació contributiva abans del 28 de febrer de 2022.

 

Per tal d’accedir a la prestació, l’empresa ha de presentar una sol·licitud col·lectiva amb els treballadors que finalitzen l’activitat.