Registre retributiu entre homes i dones

14/04/2021

Us informem que a partir del 14 d’abril de 2021, i segons el Real Decreto 902/2020, de 13 d’octubre, les empreses tenen la obligatorietat de disposar del registre retributiu per tal de complir amb la Llei d’Igualtat Retributiva entre dones i homes.

 

  • Què és el registre retributiu?

 

El registre salarial o retributiu és la mesura de transparència retributiva per la que les empreses resulten obligades a realitzar un registre o auditoria de la mitja salarial, complements salarials i percepcions extrasalarials de la plantilla diferenciats per gènere, amb l’objectiu clar de garantir la transparència de les percepcions i un adequat accés a la informació retributiva de les empreses.

 

  • He d’aplicar-ho a la meva empresa?

 

En primer lloc, recordar que l’obligació de tenir un registre retributiu no és nou ni s’ha creat ara. El registre retributiu, ja existia en el propi Estatut dels Treballadors i juntament amb l’Article 5 del Reial Decret 900/2020, de 13 d’Octubre, ens donen la resposta : Aquest registre és obligatori per totes les empreses, existeixen diferencies o particularitats respecte al contingut que s’han de tenir en el registre en aquelles empreses de 50 o més treballadors, però no deixa d’existir aquesta obligació.

 

Recalcar doncs, que les empreses de cinquanta o més persones treballadores han d’elaborar a més a més, un Pla d’igualtat, conforme el Real Decreto 901/2020 per tal de comprovar si el sistema retributiu de l’empresa és de caràcter transversal i complert.

 

  • Quines conseqüències té no realitzar el registre salarial?

 

No tenir aquest registre es considera una infracció greu, amb una sanció fins a 6.250 €. Si, a més a més, s’acredita que l’empresa ha comès una discriminació per raons de sexe, la infracció seria molt greu, castigada amb una sanció de fins a 187.525 €.

 

  • Com s’elabora el registre retributiu?

 

La creació d’un registre retributiu permetrà tenir un adequat accés a la informació retributiva de les empreses, mitjançant l’elaboració documentada de les dades desglossades.

 

Aquest registre, ha d’incloure els valors de la mitja salarial desglossats per sexe, la mitja aritmètica i la mitjana del que cada grup professional percep, la categoria professional i el nivell o qualsevol altre sistema de classificació aplicable.

 

  • boe registre retributiu