Resolució de subvencions per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques

03/08/2022

Es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ ACC/2416/2022, de 25 de juliol

 

Es fa pública la convocatòria de l’any 2022 per a la concessió de subvencions dels programes d’incentius per la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea a través dels fons Next GenerationUE (ref. BDNS 640928). Teniu en adjunt la disposició.

 

A continuació, us mencionem els aspectes més rellevants de la resolució:

Objecte:

Convocar les subvencions del programa d’incentius per a les actuacions d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques a Catalunya, vigents fins al 31 de desembre de 2023.

 

S’estableixen dos programes:

 • Programa 1: per a la realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en els sectors industrial, agropecuari, serveis i/o altres sectors de l’economia, incloent el sector residencia, amb un total de 18.545.892 euros.
 • Programa 2: per a la realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic, amb un total de 7.948.240 euros.

 

Persones beneficiàries:

 

 1. Programa d’incentius 1:
  1. Persones físiques.
  2. Persones jurídiques.
  3. Qualsevol entitat del sector públic institucional de qualsevol administració pública a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, així com les entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre.
  4. Agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol altra forma de col·laboració de qualssevol de les figures dels tres punts anteriors, amb o sense personalitat jurídica.

 

 1. Programa d'incentius 2:
  1. Les entitats locals territorials que preveu l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o qualsevol altra entitat local o supralocal, diferent de les anteriors, legalment constituïda i dotada de personalitat jurídica pròpia.
  2. Qualsevol entitat del sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, així com les entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre.
  3. Agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol altra forma de col·laboració de qualssevol de les figures del punt anterior, amb o sense personalitat jurídica.

 

Actuacions subvencionables

Les actuacions subvencionables són les que estableix l'article 18 del Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre, d'acord amb les condicions que especifica el mateix article i l'annex I del Reial decret esmentat, i s'han de realitzar en instal·lacions ubicades en Catalunya.

Les actuacions subvencionables del programa d'incentius 1 s'han de realitzar amb posterioritat a la data del registre de la sol·licitud de l'ajut, i les del programa d'incentius 2, amb posterioritat a la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat del Reial decret 1124/2021, en ambdós casos, i sense perjudici del que estableix el segon paràgraf de l'article 18.3 del Reial decret esmentat.

 

Quantia dels ajuts

 

 1. La quantia màxima de l'ajut sol·licitat es calcula d'acord amb l'annex III del Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre, per a cadascun dels programes d'incentius i tipologies d'actuacions subvencionables i del tipus de destinatari últim.
 2. L'atorgament de les subvencions està condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l'ICAEN per atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió de la subvenció.
 3. L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 4. Es consideren despeses realitzades aquelles que hagin estat efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del període d'execució.
 5. Els costos elegibles i no elegibles estan definits a l'annex 1 del Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre.
 6. Els ajuts atorgats en aquesta convocatòria, segons l'article 20 del Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre, són compatibles amb qualsevol altre ajut d'altres programes o instruments de qualsevol administració pública o organisme, o ens públic, nacional o internacional, sempre que l'ajut no cobreixi els mateixos costos i que, de manera acumulada, no superi els costos subvencionables, ni se superin els límits que estableix el Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny, per aquells destinataris finals que siguin empreses o realitzin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, i en tot cas de conformitat amb el que disposa el Reglament 2018/1046, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió Europea.

 

Termini de presentació

A partir del 2 d’agost i fins a esgotar el pressupost disponible o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023, sense haver-se cursat sol·licituds suficients per esgotar el pressupost disponible.