Segona convocatòria concessió d'ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial

26/10/2021

Avui s’ha publicat la RESOLUCIÓ EMT/3172/2021, de 22 d’octubre, per la qual es fa pública la segona convocatòria per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19.

 

Qui pot accedir a la convocatòria:

 

  • Els empresaris/es o professionals i les empreses que estiguin adscrits als sectors d’activitat previstos en la Classificació nacional d’activitats econòmiques que figura al Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la Classificació nacional d'activitats econòmiques 2009 (CNAE-2009), durant el 2019 i el 2020, que continuïn en l'exercici de l'activitat i que el volum d'operacions anual dels quals, declarat o comprovat per l'Administració en l'impost sobre el valor afegit o un altre tribut indirecte equivalent del 2020, hagi experimentat un descens de més d'un 30 % respecte del 2019.

 

  • Els empresaris/es o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques que estiguin adscrits als sectors d'activitat previstos a la Classificació nacional d'activitats econòmiques que figura al Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la Classificació nacional d'activitats econòmiques 2009 (CNAE-2009), que hagin fet i declarat o comprovat per l'Administració alguna d'aquestes activitats durant el 2019 i el 2020 i que continuïn exercint-la.

 

  • Els grups consolidats que tributin en l'impost sobre societats en règim de tributació consolidada. S'entén per persona destinatària, a l'efecte del compliment dels requisits d'elegibilitat i transferències, el grup com a contribuent únic, i no cadascuna de les entitats que l'integren. Per això, el volum d'operacions que es considera per determinar el descens de l'activitat és el resultat de sumar tots els volums d'operacions de les entitats que conformin el grup, tant el 2019 com el 2020. L'entitat dominant, o qualsevol de les entitats dominades, ha hagut de fer i continuar fent com a mínim alguna de les activitats CNAE com a activitat principal declarada a l'Administració.

 

  • En el cas d'entitats en règim d'atribució de rendes en l'impost sobre la renda de les persones físiques que compleixin les condicions establertes a l'apartat a) anterior, només pot ser beneficiària directa de l'ajut l'entitat sol·licitant i no els seus socis, comuners, hereus o partícips.

 

 

La presentació del formulari d’inscripció prèvia, que regula l’Ordre ECO/153/2021, de 16 de juliol, per la qual s’obre al tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut, per la qual cosa no s’ha de presentar cap formulari de sol·licitud addicional.

 

Tanmateix, les sol·licituds d’inscripció prèvia presentades per a l’Odre ECO/127/2021, de 14 de juny, tampoc hauran de presentar cap formulari de sol·licitud addicional.

 

Les persones beneficiàries de l'ajut poden fer el seguiment de l'estat de l'expedient a l'Àrea privada del portal Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

 

Les sol·licituds que compleixin els requisits exigits per a la concessió de l’ajut es resoldran favorablement mentre hi hagi crèdit disponible, o fins al 31 de desembre de 2021, o bé fins al termini que resulti aplicable en cas que es produeixi una pròrroga, d'acord amb la normativa estatal reguladora.

 

L'ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos pendents de pagament, sempre que aquests s'hagin meritat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021, i provinguin de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

Se satisfaran, en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d'antiguitat i, si escau, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

 

 

El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la és de tres mesos, a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria.